Cíle a poslání

Cíle

 • Usilovat o vytvoření příjemného, klidného prostředí a soukromí s podporou pro přizpůsobení bydlení uživatele jeho potřebám a volbě.
 • Upevňovat a udržovat soběstačnost, zdraví, fyzickou a psychickou pohodu
 • Podporovat dobré vzájemné soužití a přátelské vztahy mezi uživateli a zaměstnanci
 • Napomáhat seniorům využívat dostupné služby pro veřejnost ve městě a okolí
 • Vytvářet příležitosti, aby zaměstnanci mohli rozvíjet své profesionální dovednosti a získávat nové znalosti
 • Získávat další dobrovolníky pro práci se seniory.

POSLÁNÍ DOMOVA

  Posláním Domova pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice je:
 • Doprovod seniorů v životním období stáří.
 • Nabízíme příjemné prostředí a soukromí na jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích.
 • Míra podpory či pomoci se odvíjí dle individuálních potřeb uživatele s cílem na zachování soběstačnosti, dovedností, nezávislosti a společenských návycích uživatele
 • Pomoc a podporu s lidským přístupem poskytuje kvalifikovaný personál v oblastech ošetřovatelství, rehabilitace, aktivizace a sociální péče

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 • respektování jedinečnosti a lidských práv
 • individualizovaná podpora uživatele, pružné přizpůsobení potřebám uživatelů
 • podpora a nezbytná míra péče - podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů
 • napomáhat jejich aktivizaci a případné
  seberealizaci
 • zapojování uživatele do spolurozhodování
 • podporovat klienty žít běžným způsobem života - integrace
 • zachování důstojnosti a diskrétnosti v přístupu k uživateli
 • týmová spolupráce - sjednocení a spolupráce všech profesních aktivit