Cíle a poslání

Cíle

 • Usilovat o vytvoření příjemného, klidného prostředí a soukromí s podporou pro přizpůsobení bydlení uživatele jeho potřebám a volbě.
 • Upevňovat a udržovat soběstačnost, zdraví, fyzickou a psychickou pohodu
 • Podporovat dobré vzájemné soužití a přátelské vztahy mezi uživateli a zaměstnanci
 • Napomáhat seniorům využívat dostupné služby pro veřejnost ve městě a okolí
 • Vytvářet příležitosti, aby zaměstnanci mohli rozvíjet své profesionální dovednosti a získávat nové znalosti
 • Získávat další dobrovolníky pro práci se seniory.

Poslání

  Posláním Domova pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice je:
 • Doprovod seniorů v životním období stáří.
 • Nabízíme příjemné prostředí a soukromí na jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích.
 • Míra podpory či pomoci se odvíjí dle individuálních potřeb uživatele s cílem na zachování soběstačnosti, dovedností, nezávislosti a společenských návycích uživatele
 • Pomoc a podporu s lidským přístupem poskytuje kvalifikovaný personál v oblastech ošetřovatelství, rehabilitace, aktivizace a sociální péče

Zásady poskytování služeb

 • respektování jedinečnosti a lidských práv
 • individualizovaná podpora uživatele, pružné přizpůsobení potřebám uživatelů
 • podpora a nezbytná míra péče - podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů
 • napomáhat jejich aktivizaci a případné
  seberealizaci
 • zapojování uživatele do spolurozhodování
 • podporovat klienty žít běžným způsobem života - integrace
 • zachování důstojnosti a diskrétnosti v přístupu k uživateli
 • týmová spolupráce - sjednocení a spolupráce všech profesních aktivit

Sociální služby v domově pro seniory jsou poskytovány občanům, kteří mají přiznán ivalidní nebo starobní důchod a:

 • jejich zdravotní stav nevyžaduje léčení a odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastní domácnosti, neboť pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, tedy soustavnou podporu druhé osoby ve většině či všech životních úkonech, a tuto pomoc nelze zajistit za podpory rodiny ani terénními sociálními službami
 • netrpí žádným infekčním, přenosným onemocněním a nepotřebují individuálně stanovené hygienické či jiné opatření nad rámec možností ošetřovatelské péče DS
 • jsou způsobilí soužití s ostatními uživateli domova pro seniory
 • starší padesáti let věku

Sociální služby v domově pro seniory nemohou být poskytovány z důvodu:

 • zaplněné kapacity domova pro seniory
 • tehdy, když je předpoklad výrazného narušování soužití v kolektivu
  - chronický alkoholismus a jiné závažné toxikomanie
  - společensky nepřizpůsobivé s agresivními projevy
  - postižení psychickou poruchou, při níž může ohrozit sebe i druhé osoby
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržité přístrojové vybavení pro udržení základních životních funkcí
 • žadatelé s Alzheimerovou chorobou a jinou stařeckou demencí, kdy podmínky zařízení neumožňují poskytnout adekvátní péči
 • pohlavně nemocní v akutním stadiu
 • žadatelé s infekčním, přenosným onemocněním, kteří potřebují individuálně stanovené hygienické či jiné opatření nad rámec možností ošetřovatelské péče DS