Cíle a poslání

Cíle

 • Usilovat o vytvoření příjemného, klidného prostředí a soukromí s podporou ro přizpůsobení bydlení uživatele jeho potřebám a volbě.
 • Rozvoj a udržení zachovaných schopností klienta.
 • Zajištění bezpečnosti a důstojnosti klientů.
 • Podpora rodinných a přátelských vazeb.
 • Zabránit pocitu samoty a nejistotě.
 • Zprostředkování společenských kontaktů.
 • Rozvoj týmové spolupráce všech pracovníků.
 • Zprostředkování společenských kontaktů.
 • Rozvíjet a upevňovat spolupráci s ostatními subjekty poskytující sociální služby v regionu.

Poslání

Být pro klienty orientačním bodem v prostředí, ve kterém se již ztrácejí. Vytvářet důstojné životní podmínky. Poskytovat individuální služby klientům kvalifikovaným a motivovaným personálem.

Zásady sociální služby

 • Individuální přístup k uživatelům SLUŽEB - ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti a zohledňujeme odlišné potřeby jednotlivých uživatelů.
 • Podpora zachované míry soběstačnosti uživatelů služeb - uživatelům poskytujeme takovou míru podpory nebo pomoci, která umožňuje co nejdéle udržet dosavadní úroveň jejich soběstačnosti.
 • Partnerství a úcta k uživatelům služeb - k uživatelům přistupujeme otevřeně, s úctou a zdvořilostí.
 • Respekt a ochrana práv uživatelů služeb - známe, přijímáme, chráníme a prosazujeme práva uživatelů.
 • Maximální možná míra uplatnění vlastní vůle a rozhodování uživatelů - poskytujeme uživatelům přesné a včasné informace co možná nejvíce srozumitelným způsobem a podporujeme je v jejich rozhodování.
 • Flexibilita - služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatelů.
 • Mlčenlivost - se svěřenými osobními informacemi zacházíme jako s důvěrnými.
 • Efektivní hospodaření se zdroji - finanční, personální i hmotné zdroje využíváme hospodárně a účelně.

Cílová skupina

Občané, kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu nebo kterým byl přiznán invalidní důchod a mají diagnózu stařecké Alzheimerovy demence nebo jiného typu demence a

 • nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastní domácnosti, neboť pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, tedy soustavnou podporu druhé osoby ve většině či všech životních úkonech a tuto pomoc nelze zajistit za podpory rodiny ani terénními sociálními službami
 • jejich zdravotní stav nevyžaduje léčení a odborné ošetřovaní v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • netrpí žádným infekčním, přenosným onemocněním, a nepotřebují individuálně stanovené hygienické či jiné opatření nad rámec možností ošetřovatelské péče DZR
 • jsou starší 50-ti let věku.

Služby nemohou být poskytovány z důvodu:

 • plné kapacity DZR
 • mladší 50let věku
 • ztráta mobility
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • kdy je předpoklad, že by žadatel mohl výrazně narušovat soužití v domově:
  - závislost na alkoholu, na návykových látkách,
  - snížená soběstačnost z důvodu duševního onemocnění osoby s psychiatrickou diagnózou (např. akutní stádia duševního onemocnění, schizofrenie, poruchy osobnosti, afektivní poruchy)
 • osoby, které nejsou v důsledku svého duševního zdraví schopni žit v otevřeném prostředí bez prostorových omezení
 • žadatelé s infekčním, přenosným onemocněním a nepotřebují individuálně stanovené hygienické či jiné opatření nad rámec možností ošetřovatelské péče DZR
 • žadatelé vyžadující nepřetržité přístrojové vybavení pro podporu životních funkcí