Cíle a poslání

ÚČEL ZAŘÍZENÍ
Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Domov se zvláštním režimem, Rybniční 1282, Strakonice je začleněným střediskem Městského ústavu sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice.
Domov se zvláštním režimem je zřízen za účelem poskytování 24 hodinové pobytové sociální služby osobám, se sníženou soběstačností z důvodu onemocnění stařeckou, Alzeimerovou demencí a ostatními typy demencí

 • Jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu fyzické osoby
 • Zajištění zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče především prostřednictvím kvalifikovaného personálu
 • Zajišťování celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • Vytvoření podmínek pro rozvoj kulturního a společenského života a zájmové činnosti uživatelů

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Všechny služby, které domov poskytuje, jsou směřovány tak, aby uživatelé žili plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem, aby nebyla prohlubována závislost na službě a byly naplňovány i kulturně společenské potřeby uživatelů.
DZR, Rybniční poskytuje uživatelům tyto základní služby:

 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

POSLÁNÍ DOMOVA
Být pro klienty orientačním bodem v prostředí, ve kterém se již ztrácejí. Vytvářet důstojné životní podmínky. Poskytovat individuální služby klientům kvalifikovaným a motivovaným personálem.

PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY
Prostředí a podmínky v zřízení odpovídají kapacitě, charakteru služeb a potřebám uživatelů našeho domova. Prostory DZR jsou uzpůsobeny pro uživatele služeb dle jejich potřeby závislosti na druhé osobě, jejich samostatnosti, chůze, orientace, apod. Domov dbá na to, aby byly plněny všechny platné obecně závazné normy související s poskytováním sociálních služeb.

ZÁSADY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Individuální přístup k uživatelům SLUŽEB - ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti a zohledňujeme odlišné potřeby jednotlivých uživatelů.
 • Podpora zachované míry soběstačnosti uživatelů služeb - uživatelům poskytujeme takovou míru podpory nebo pomoci, která umožňuje co nejdéle udržet dosavadní úroveň jejich soběstačnosti.
 • Partnerství a úcta k uživatelům služeb - k uživatelům přistupujeme otevřeně, s úctou a zdvořilostí.
 • Respekt a ochrana práv uživatelů služeb - známe, přijímáme, chráníme a prosazujeme práva uživatelů.
 • Maximální možná míra uplatnění vlastní vůle a rozhodování uživatelů - poskytujeme uživatelům přesné a včasné informace co možná nejvíce srozumitelným způsobem a podporujeme je v jejich rozhodování.
 • Flexibilita - služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatelů.
 • Mlčenlivost - se svěřenými osobními informacemi zacházíme jako s důvěrnými.
 • Efektivní hospodaření se zdroji - finanční, personální i hmotné zdroje využíváme hospodárně a účelně.

CÍLOVÁ SKUPINA
Občané, kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu nebo kterým byl přiznán invalidní důchod a mají diagnózu stařecké Alzheimerovy demence nebo jiného typu demence a

 • nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastní domácnosti, neboť pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, tedy soustavnou podporu druhé osoby ve většině či všech životních úkonech a tuto pomoc nelze zajistit za podpory rodiny ani terénními sociálními službami
 • jejich zdravotní stav nevyžaduje léčení a odborné ošetřovaní v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • netrpí žádným infekčním, přenosným onemocněním, a nepotřebují individuálně stanovené hygienické či jiné opatření nad rámec možností ošetřovatelské péče DZR
 • jsou starší 50-ti let věku.

SLUŽBY NEMOHOU BÝT POSKYTOVÁNY Z DŮVODU:

 • plné kapacity DZR
 • mladší 50let věku
 • ztráta mobility
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • kdy je předpoklad, že by žadatel mohl výrazně narušovat soužití v domově:
  - závislost na alkoholu, na návykových látkách,
  - snížená soběstačnost z důvodu duševního onemocnění osoby s psychiatrickou diagnózou (např. akutní stádia duševního onemocnění, schizofrenie, poruchy osobnosti, afektivní poruchy)
 • osoby, které nejsou v důsledku svého duševního zdraví schopni žit v otevřeném prostředí bez prostorových omezení
 • žadatelé s infekčním, přenosným onemocněním a nepotřebují individuálně stanovené hygienické či jiné opatření nad rámec možností ošetřovatelské péče DZR
 • žadatelé vyžadující nepřetržité přístrojové vybavení pro podporu životních funkcí

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Usilovat o vytvoření příjemného, klidného prostředí a soukromí s podporou ro přizpůsobení bydlení uživatele jeho potřebám a volbě.
 • Rozvoj a udržení zachovaných schopností klienta.
 • Zajištění bezpečnosti a důstojnosti klientů.
 • Podpora rodinných a přátelských vazeb.
 • Zabránit pocitu samoty a nejistotě.
 • Zprostředkování společenských kontaktů.
 • Rozvoj týmové spolupráce všech pracovníků.
 • Zprostředkování společenských kontaktů.
 • Rozvíjet a upevňovat spolupráci s ostatními subjekty poskytující sociální služby v regionu.