Cíle a poslání

Poslání

 • posláním Denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby uživatelům s mentálním postižením i více vadami tak, aby u nich docházelo k přirozenému, nenásilnému a včasnému začleňování do společnosti
 • posláním je též výchova a vzdělání, které jsou zaměřeny na základní, sociální, zdravotní, kulturní a společenské návyky zajišťující jejich soběstačnost v sociálním a pracovním prostředí
 • posláním je respektovat rozhodování na základě vlastní vůle, které vede k uvědomování si sebe sama a k prožívání aktivního a plnohodnotného života

Hlavní cíle denního stacionáře

 • respektuje a uplatňuje práva uživatele, podílí se na plánování a průběhu sociální služby, která mu je poskytována, respektuje právo uživatele vyjadřovat své potřeby, přání, touhy a stížnosti
 • vytváří pozitivní podmínky pro aktivní prožívání volného času formou účastí v zájmových činnostech
 • rozvíjí osobnost uživatele při pracovní rehabilitaci, muzikoterapii, arteterapii, dramatické výchově a ostatních činnostech aktivizačního programu
 • podporuje, vytváří a udržuje vztahy uživatelů se společností
 • podporuje uživatele v prožívání samostatného života, partnerských vztazích a jejich zapojení do pracovního procesu
 • trvale rozvíjí osobnost všech uživatelů a jejich duševní i tělesné schopnosti
 • rozvíjí a respektuje citový život uživatelů a umožňuje jim navazovat přátelské mezilidské vztahy
 • normalizuje život lidí s mentální retardací tak, aby se co nejvíce přibližoval běžnému životu
 • otevírá dveře zařízení všem lidem dobré vůle a v maximální možné míře integruje uživatele do společnosti
 • systematicky, společnými silami vytváří nové možnosti ke zvyšování rozumových, pohybových, komunikačních, praktických schopností a dovedností uživatele a tím zlepšuje kvalitu jeho života

Zásady poskytování sociálních služeb

Naplňování základního poslání Denního stacionáře vychází z následujících zásad:

 • ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy
 • základem plánování poskytovaných služeb jsou individuální, potřeby, představy, přání a tužby uživatele
 • snahou všech pracovníků je co nejvyšší stupeň samostatnosti a nezávislosti uživatele
 • základem práce s uživatelem je individuální přístup a respektování jejich práv
 • základem poskytování služeb a podpory je sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků a jejich týmová spolupráce
 • základem kvality poskytovaných služeb je odbornost a profesionalita pracovníků, podpora v prohlubování jejich znalostí celoživotním vzděláváním, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními
 • základem poskytovaných služeb a podpory je využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů
 • zachovávání co největší míry samostatnosti uživatelů
 • ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj k uživatelům
 • respektování práv uživatelů
 • zachování lidské důstojnosti
 • každý uživatel je respektován jako jedinečná bytost s právem na důstojný život, osobní autonomii, vlastní volbu a rozhodování, zvyky, hodnoty
 • je respektována potřeba soukromí
 • sociální služba poskytována Denním stacionářem přispívá k prožití plnohodnotného života

Denní stacionář nabízí tyto služby:

a.) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatného pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití

b.) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC

c.) poskytnutí stravy

 • zajištění celodenní stravy

d.) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná práce
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
 • pracovní rehabilitace vprovozu ZD Novosedly
 • celoživotní vzdělávání
 • sportovní, kondiční, rehabilitační a relaxační aktivity
 • zdravotní a kondiční plavání
 • hudební výchovu
 • dramatickou výchovu
 • výtvarnou výchovu
 • práci v keramické dílně
 • kulturní, společenské, výchovně – vzdělávací a sportovní pobyty mimo zařízení

e.) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

f.) sociálně terapeutické činnosti

 • psychoterapie a socioterapie, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

g.) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů