Cíle a poslání

Cíle

 • respektuje a uplatňuje práva uživatele, podílí se na plánování a průběhu sociální služby, která mu je poskytována, respektuje právo uživatele vyjadřovat své potřeby, přání, touhy a stížnosti
 • vytváří pozitivní podmínky pro aktivní prožívání volného času formou účastí v zájmových činnostech
 • rozvíjí osobnost uživatele při pracovní rehabilitaci, muzikoterapii, arteterapii, dramatické výchově a ostatních činnostech aktivizačního programu
 • podporuje, vytváří a udržuje vztahy uživatelů se společností
 • podporuje uživatele v prožívání samostatného života, partnerských vztazích a jejich zapojení do pracovního procesu
 • trvale rozvíjí osobnost všech uživatelů a jejich duševní i tělesné schopnosti
 • rozvíjí a respektuje citový život uživatelů a umožňuje jim navazovat přátelské mezilidské vztahy
 • normalizuje život lidí s mentální retardací tak, aby se co nejvíce přibližoval běžnému životu
 • otevírá dveře zařízení všem lidem dobré vůle a v maximální možné míře integruje uživatele do společnosti
 • systematicky, společnými silami vytváří nové možnosti ke zvyšování rozumových, pohybových, komunikačních, praktických schopností a dovedností uživatele a tím zlepšuje kvalitu jeho života

Poslání

 • posláním Denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby uživatelům s mentálním postižením i více vadami tak, aby u nich docházelo k přirozenému, nenásilnému a včasnému začleňování do společnosti
 • posláním je též výchova a vzdělání, které jsou zaměřeny na základní, sociální, zdravotní, kulturní a společenské návyky zajišťující jejich soběstačnost v sociálním a pracovním prostředí
 • posláním je respektovat rozhodování na základě vlastní vůle, které vede k uvědomování si sebe sama a k prožívání aktivního a plnohodnotného života

Zásady

Naplňování základního poslání Denního stacionáře vychází z následujících zásad:

 • ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy
 • základem plánování poskytovaných služeb jsou individuální, potřeby, představy, přání a tužby uživatele
 • snahou všech pracovníků je co nejvyšší stupeň samostatnosti a nezávislosti uživatele
 • základem práce s uživatelem je individuální přístup a respektování jejich práv
 • základem poskytování služeb a podpory je sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků a jejich týmová spolupráce
 • základem kvality poskytovaných služeb je odbornost a profesionalita pracovníků, podpora v prohlubování jejich znalostí celoživotním vzděláváním, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními
 • základem poskytovaných služeb a podpory je využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů
 • zachovávání co největší míry samostatnosti uživatelů
 • ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj k uživatelům
 • respektování práv uživatelů
 • zachování lidské důstojnosti
 • každý uživatel je respektován jako jedinečná bytost s právem na důstojný život, osobní autonomii, vlastní volbu a rozhodování, zvyky, hodnoty
 • je respektována potřeba soukromí
 • sociální služba poskytována Denním stacionářem přispívá k prožití plnohodnotného života

Cílová skupina osob denního stacionáře

 • osoby s mentální retardací od 7 let do 64 věku
 • osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech
 • osoby s nutnou podporou pro zabezpečení životních a osobních potřeb
 • osoby s přidruženou tělesnou vadou (částečně mobilní, imobilní), pohybující se pomocí kompenzačních pomůcek včetně invalidních vozíků
 • osoby s přidruženou smyslovou vadou
 • osoby zbavené, částečně zbavené i nezbavené odpovědnosti k právním úkonům, které vyžadují péči a asistenci druhé osoby

Negativní vymezení cílové skupiny
(komu nemůže být služba poskytnuta)

 • sociální služba nemůže být poskytnuta z důvodu plné obsazenosti kapacity Denního stacionáře
 • pro žadatele s těžkým zrakovým postižením od narození
 • pro žadatele, kteří výrazně narušují soužití druhých
 • pro žadatele s psychotickou poruchou, při niž mohou ohrozit sebe i druhé, respektive jeho chování znemožňuje soužití s kolektivem
 • pro žadatele s poruchou chování a s agresivními projevy
 • pro žadatele s psychiatrickou diagnózou, při niž mohou ohrozit sebe i druhé, respektive jeho chování znemožňuje soužití s kolektivem
 • pro žadatele vyžadující přístrojové vybavení pro podporu životních funkcí