Cíle a poslání

Cíle

  Cílem služby je předcházet sociálnímu vyloučení a dále pomáhat uživatelům při návratu do společnosti. Umožnit uživatelům získání nových či prohloubení stávajících schopností, dovedností a znalostí, především v oblasti vedení domácnosti, ale i ve výchově dětí. Průběžně se pracuje na obnovení sebevědomí uživatele. Zároveň služba podporuje udržování a upevňování rodinných vztahů uživatele, případně návrat uživatele ke své rodině.

Poslání Azylového domu

  Azylový dům poskytuje přechodné ubytování rodinám, osamělým matkám i otcům s dětmi, osamělým ženám i mužům, kteří nemají možnost zajistit si jiné bydlení. Máme k dispozici 12 ubytovacích jednotek s celkem 45 lůžky.

  Maximální doba ubytování v azylovém domě je stanovena na 1 rok, v této době má uživatel dostatek prostoru pro řešení své bytové situace i dalších osobních či rodinných záležitostí, které mohou mít dopad na závislost na sociální pomoci (jako je zaměstnání, péče o dítě…).

  Kvalifikovaní sociální pracovníci podporují uživatele sociální služby, aby mohl vzít svoji budoucnost do vlastních rukou a stát se nezávislými na sociálním systému.

Zásady

 • Nezávislost na sociální službě
 • Přímá komunikace
 • Rovný přístup
 • Individuální přístup k uživateli
 • Zodpovědnost za své činy
 • Mlčenlivost a ochrana osobních údajů, dat a informací o uživateli
 • Tolerance vůči rozhodnutí uživatele

Cílová skupina

 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny s dítětem/dětmi

Může se jednat o:

 • rodinu s dětmi
 • osamělé matky nebo otce s jedním a více dětmi
 • těhotné ženy
 • osamělé ženy
 • osamělé muže

Uživatelem služeb AD se může stát občan EU komunikující v českém jazyce.

Negativní vymezení cílové skupiny
AD odmítne uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby podle ods. 3 § 91 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v následujících případech:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  • zdravotní stav žádající osoby vylučuje poskytnutí sociální služby (zájemce musí být soběstačný a zvládat samoobslužné činnosti - zvládá samostatně úkony osobní hygieny, má platné potvrzení o svém zdravotním stavu od lékaře, zvládá přípravu stravy, úklid ubytovací buňky a společných prostor, nákupy, atd.),
 • žádající osobě byla v předcházejících 6 měsících ukončena smlouva pro porušení povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • a dále, pokud se zájemce chová agresivně a ohrožuje pracovníky či ostatní uživatele (slovní či fyzické napadení, nebo je zájemce o službu pod vlivem návykových či psychotropních látek).

Poskytované služby

Základní činnosti podle §22 vyhlášky 505/2006 Sb.:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 • poskytnutí ubytování:
  • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
  • umožnění celkové hygieny těla,
  • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.
 • základní sociální poradenství
 • poskytnutí informací směřujících k řešení nepříznivé sociální situace, např. informace o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, o základních právech a povinnostech uživatele, o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení,
 • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

  Ostatní (fakultativní) služby:

  • možnost zapůjčení si inventáře zařízení pro vybavení domácnosti, například lůžkoviny, nádobí, elektrospotřebiče,…
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • možnost využití služebního telefonu k vyřizování osobních záležitostí

  AD má vytvořený ceník všech poskytovaných služeb, který je v souladu se zákonem o sociálních službách.

  Zásady poskytované služby AD

  Ubytování uživatele
  Každý uživatel má přidělen pokoj a proti podpisu jsou mu vydány klíče od pokoje. Bezdětní uživatelé (muži či ženy) jsou ubytováváni na společném pokoji, přičemž počet uživatelů na pokoji záleží na momentální naplnění kapacity služby. Uživatelé s dětmi a rodiny jsou ubytovávány v samostatné bytové jednotce.
  Službu konající zaměstnanec uvede nového uživatele na pokoj. Pakliže jsou na pokoji přítomni spolubydlící, zaměstnanec jim nového uživatele představí. Poté zaměstnanec uživateli ukáže jeho lůžko, přidělí mu uzamykatelnou skříňku na osobní věci a skříň na oděvy.
  Pokud uživatel potřebuje vydat erární inventář (nádobí, lůžkoviny, kuchyňské elektrospotřebiče) požádá si o ně u pracovníka a proti podpisu jsou mu vydány, je poučen o tom, jak o ně má pečovat a že je povinen je při ukončení pobytu vrátit.
  Uživatel může v bytové jednotce používat vlastní elektrospotřebiče, pokud odpovídají platným normám ČSN a na základě souhlasu vedoucího zařízení.
  Podmínky pro zajištění úklidu
  Úklid osobních věcí a bytové jednotky si uživatelé zajišťují samostatně. Úklid vykonávají svými úklidovými a desinfekčními prostředky, pakliže je v den nástupu nemají a potřebují je, tak jsou jim vydány v potřebné míře erární. Základní úklid bytových jednotek se provádí každodenně.
  Úklid společných prostor AD, včetně prostor před AD (spadané listí, sníh…) zajišťují uživatelé podle rozpisu služeb. Úklid společných prostor průběžně kontroluje službu konající pracovník. Úklidové a desinfekční prostředky a náčiní určené pro společné prostory zajišťuje poskytovatel služby.
  Podmínky pro praní a žehlení osobního prádla
  Uživatelé používají pračku AD kdykoli v čase od 6.00 do 22.00 hodin. K vyžehlení osobního prádla jsou uživatelům k dispozici žehličky a žehlicí prkno. Prádlo si mohou uživatelé vyžehlit kdykoli v čase od 6.00 do 22.00 hodin.
  Pomoc při uplatňování práv
  V rámci sociálního poradenství se jedná o poradenství nebo jednorázovou pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných a osobních záležitostí, pomoc při obnovení kontaktu s původní rodinou, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, zprostředkování informací o návazných službách, pomoc při telefonickém jednání nebo konzultaci s úřady, pomoc při vyřizování občanských průkazů, pomoc při řešení záležitostí související se změnou bydliště atd.
  Vstup cizích osob do zařízení
  Návštěvě není dovoleno vstoupit do AD, pokud je pod vlivem návykových látek, alkoholu či pokud se chová nevhodným způsobem, zejména agresivita. Vstup cizích osob do zařízení je možný pouze se souhlasem službu konajícího pracovníka. Návštěva nesmí narušovat práva a oprávněné zájmy ostatních uživatelů nebo jejich soukromí, narušovat chod AD a porušovat vnitřní pravidla. Návštěva se uskuteční jen na bytové jednotce uživatele, ke kterému jde. Za svou návštěvu odpovídá navštívený uživatel. Nesplnění těchto pravidel může být považováno jako porušení vnitřních pravidel AD.
  Jednání se zájemcem, který nemá žádné příjmy ani prostředky na úhradu za služby
  Zájemci o službu, který nemá žádné příjmy a nemůže službu uhradit (např. při sankčním vyřazení z evidence ÚP), podá sociální pracovník veškeré informace, které mohou řešit tuto nepříznivou situaci a dle individuálních možností zájemce mu pomůže zprostředkovat či vyjednat výplatu mimořádné okamžité pomoci (dál jen MOP).
  V případě, že se prokáže, že uživatel nemá na uvedené dávky nárok, je situace řešena s vedoucím AD, který může rozhodnout o umístění uživatele na přechodnou dobu bez úhrady služeb dle ceníku.
  Platební podmínky a vyúčtování služeb
  Uživatel je povinen uhradit poskytnuté sociální služby dle ceníku AD, který je přílohou Smlouvy o poskytování sociální služby a je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb.
  Platební podmínky jsou podobně popsány ve Smlouvě a vyúčtování služby se řídí příslušnou účetní legislativou.
  Porušení platebních podmínek je hrubým porušením smluvních podmínek a uživateli může být z tohoto důvodu ukončeno poskytování sociální služby v AD.
  Způsoby ukončení smlouvy o poskytnutí sociální služby
  Jsou uvedeny v Smlouvě o poskytování sociální služby, se způsoby i důvody je uživatel seznámen před podepsáním smlouvy a blíže jsou uvedeny ve Standardu č. 4.