Cíle a poslání

Cíl služby:

 • Zajistit kvalitní poskytování sociální služby
 • S pomocí poskytovaných služeb umožnit uživateli žít v domácím prostředí
 • Snažit se udržet samostatnost a soběstačnost uživatele

Poslání:

Naším posláním je pomoci člověku, který se ocitl z důvodu věku nebo zhoršeného zdravotního stavu v situaci, kterou nedokáže sám změnit.
Pomáháme uživatelům zachovat si nebo zlepšit stávající kvalitu života přímo v jejich domovech a tím oddalujeme nutnost jejich hospitalizace nebo ústavní péče.
Vytváříme podmínky k tomu, aby uživatelé našich služeb mohli uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí, aby mohli být sami sebou.
Usilujeme o prožití důstojného a aktivního stáří uživatelů našich služeb a snažíme se zabránit jejich sociální izolaci.

Principy:

 • Respektujeme volbu a vlastní vůli uživatele
 • Respektujeme soukromí a důvěrnosti sdělení
 • Uplatňujeme rovný přístup ke všem uživatelům
 • Respektujeme individuální potřeby a přání uživatele
 • Dodržujeme pravidla slušného chování
 • Dodržujeme zásadu mlčenlivosti
 • Uplatňujeme zodpovědný a etický přístup k uživatelům

Tyto principy vnímáme jako svůj závazek vůči našim uživatelům i veřejnosti.

Cílová skupina osob:

 • Osoby s pobytem ve Strakonicích
 • Osoby, pobírající starobní nebo invalidní důchod
 • Osamělé osoby s krátkodobě nepříznivým zdravotním stavem
 • Děti, jejichž rodiče nebo osoba odpovědná za jejich výchovu nemůže zabezpečit péči pro vážné překážky
 • Rodiny, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí, nebo v rozmezí dvou let současně dvě děti

Služby nemohou být poskytovány:

 • Osobám, které nemají pobyt ve Strakonicích
 • Osobám,jejichž požadavky a přání nelze zajistit z provozně technických důvodů
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje pobyt v ústavním zařízení