Cíle a poslání

Cíle

 • vytvoření zařízení domácího typu – přibližování podmínek domácího typu
 • udržení běžného způsobu života u uživatelů služby co nejdéle
 • motivace uživatele ke spolupráci při péči o mobilitu, nepodporovat vznik závislosti na službě
 • zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče formou zvláštní ambulantní péče
 • stálé zajištění bezpečí a ochrany – bezpečné prostředí
 • zajištění podmínek pro prožití aktivního a důstojného stáří
 • začlenění do okolní společnosti
 • rozvoj týmové spolupráce všech pracovníků
 • rozvíjet a upevňovat spolupráci s ostatními subjekty poskytující sociální služby v regionu

Poslání

 • Posláním Domova pro seniory Lidická 189 Strakonice je umožnit seniorům prožít aktivní a důstojné stáří v zařízení domácího typu v bezpečí a ochraně.
 • Kvalifikovaným a motivovaným personálem poskytovat individuální služby podporující nezávislost a samostatnost klientů, aktivizující a začleňující je do okolní společnosti a důstojně je provést poslední fází života.

Zásady

 • respektování soukromí a svobodné volby
 • základem plánování služby jsou individuální představy, přání a tužby uživatelů
 • respektování jedinečnosti a lidských práv
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů
 • sjednocení a spolupráce všech profesních aktivit
 • zachování důstojnosti a diskrétnosti v přístupu k uživateli
 • pružné přizpůsobení individuálním potřebám uživatelů
 • aktivizace k sebeuplatnění
 • integrace

Sociální služby v domově pro seniory jsou poskytovány občanům:

 • kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu nebo kterým byl přiznán invalidní důchod
 • nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastní domácnosti, neboť pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, tedy soustavnou podporu druhé osoby ve většině či všech životních úkonech a tuto pomoc nelze zajistit za podpory rodiny ani terénními sociálními službami
 • jejich zdravotní stav nevyžaduje léčení a odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • netrpí žádným infekčním, přenosným onemocněním a nepotřebují individuálně stanovené hygienické či jiné opatření nad rámec možností ošetřovatelské péče DS
 • z jiných vážných důvodů, nemajících původ v jejich zdravotním stavu např. sociální osamělost, sociálně krizová situace
 • jsou způsobilí soužití s ostatními uživateli domova pro seniory
 • starší 50ti let věku

Služby nemohou být poskytovány z důvodu

 • plného obsazení DS
 • mladší 50ti let věku
 • kdy je předpoklad, že by žadatel výrazně narušoval soužití s kolektivem
 • postižení psychickou poruchou při níž může ohrozit sebe i druhé
 • žadatelé, kteří výrazně narušují soužití druhých (s agresivními projevy)
 • žadatelé s infekčním, přenosným onemocněním, kteří potřebují individuálně stanovené hygienické či jiné opatření nad rámec možností ošetřovatelské péče DS
 • pohlavně nemocní v akutním stádiu
 • žadatelé s Alzheimerovou chorobou a jinou stařeckou demencí, kdy podmínky zařízení neumožňují poskytnout adekvátní péči
 • žadatelé vyžadující přístrojové vybavení pro podporu životních funkcí