Cíle a poslání

Posláním noclehárny pro bezdomovce je individuální podpora osob v nepříznivé sociální situaci, které mají zájem o využití hygienického zařízení, přípravu stravy a přenocování, za účelem zvýšení možnosti jejich sociálního začlenění. Kapacita noclehárny je 5 lůžek (1 muž, 4 ženy).

Cíle služby

 • poskytnutí přenocování
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a přípravu stravy
 • poskytnutí základního poradenství

Princip sociální služby

 • sociální služba je poskytována na základě partnerského přístupu k uživatelům
 • sociální služba zachovává lidskou důstojnost uživatelů, kterým je poskytována
 • sociální služba je poskytována na principu dobrovolnosti a jasně daných pravidel, (viz Ubytovací řád) se kterými jsou uživatelé při nástupu i v průběhu služby seznámeni
 • služba působí na uživatele aktivně
 • služba podporuje uživatele v samostatnosti
 • pracovníci poskytovatele respektují lidská práva uživatelů
 • pomoc a podpora poskytovaná uživatelům vychází z jejich individuálně určených potřeb a snaží se vést uživatele k znovu začlenění do společnosti, nebo alespoň prostřednictvím základního sociálního poradenství zmírnit sociální vyloučení uživatele

Okruh osob, kterým je sociální služba na noclehárně pro bezdomovce poskytována:

Cílová skupina

 • ženy a muži starší 18-ti let
 • občané ČR
 • osoby, které jsou vyloučeny ze společnosti či ohroženy sociálním vyloučením ze společnosti zejména pro svůj způsob života vedoucí ke konfliktům se společností
 • osoby nacházející se v tíživé sociální nebo finanční situaci, kterou nemohou řešit jiným způsobem než využitím sociální služby

Služba není schopna poskytnout kvalitní službu osobám

 • mladším 18-ti let
 • osoby, které potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu dlouhodobou pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby, jejichž zdravotní stav odpovídá hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, které v minulosti závažným způsobem porušily „Ubytovací řád“, které vážným způsobem omezují práva druhých osob
 • zájemce o nocleh jeví známky požití alkoholu nebo jiných omamných návykových látek (při příjmu uživatele je kontrolováno pracovníky poskytovatele)
 • zájemci, který jeví známky duševního onemocnění v akutní fázi

Pravidla pro odmítnutí zájemce o sociální službu
Uvedená pravidla jsou v souladu s § 91, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá – doporučíme žadateli poskytovatele, který poskytuje druh sociální služby, jejímž prostřednictvím mohou být očekávání a potřeby žadatele naplněny
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou žadatel žádá