Poskytované služby

Domov se zvláštním režimem je zřízen za účelem poskytování 24 hodinové pobytové sociální služby osobám, se sníženou soběstačnosti z důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí

Všechny služby, které domov poskytuje, jsou směřovány tak, aby uživatelé žili plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem, aby nebyla prohlubována závislost na službě a byly naplňovány i kulturně společenské potřeby uživatelů.
DZR, Rybniční poskytuje uživatelům tyto základní služby:

  • Poskytnutí ubytování
  • Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Aktivizační činnosti
  • Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V DZR klademe důraz na respektování zvláštních potřeb a zachování bezpečnosti, důstojnosti, udržení soběstačnosti a na podporu aktivit denního života a orientace uživatelů. Spektrum péče o uživatele začíná u zachování možnosti rozhodovat o svých věcech, úcty a respektu, podpory osobnosti, udržení všech dosud zachovaných schopností, snižování úzkosti.

Pro zlepšení a udržení psychické a fyzické kondice uživatelů poskytujeme individuální a skupinové terapie, tréninky paměti, nácvik postupů k zvládání běžných životních situací, společné pečení, arteterapie, muzikoterapie, vycházky, výlety, návštěvy kulturních a společenských akcí v zařízení i mimo zařízení,… Chceme spolupracovat s rodinami uživatelů a také dbát na další vzdělávání a kompetentnost personálu.

PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY
Prostředí a podmínky v zřízení odpovídají kapacitě, charakteru služeb a potřebám uživatelů našeho domova. Prostory DZR jsou uzpůsobeny pro uživatele služeb dle jejich potřeby závislosti na druhé osobě, jejich samostatnosti, chůze, orientace, apod. Domov dbá na to, aby byly plněny všechny platné obecně závazné normy související s poskytováním sociálních služeb.