Etický kodex

a)Etický kodex pracovníků

I.základní ustanovení

1.Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech zaměstnanců organizace a informovat veřejnost o chování, která je oprávněna očekávat.

2. Posláním Domova pro seniory Lidická 189 Strakonice je umožnit seniorům prožít aktivní a důstojné stáří v zařízení domácího typu v bezpečí a ochraně.
Kvalifikovaným a motivovaným personálem poskytovat individuální služby podporující nezávislost a samostatnost klientů, aktivizující a začleňující je do okolní společnosti.

3.Zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny v Listině základních lidských práv a svobod, řídí se platnými zákony tohoto státu a závaznými předpisy, souvisejícími s výkonem jejich povolání.

II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

1.Pomáháme lidem, kteří naši pomoc potřebují, bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení

2.Chováme se zdvořile a přistupujeme ke každému člověku jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, trpělivostí a reagujeme na jeho potřeby

3.Respektujeme důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytujeme žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k akutnímu ohrožení jeho života, nikdo nesmí zneužít ve vztahu ke klientovi jeho důvěru a závislost žádným způsobem

4.Každý člověk je vždy rovnocenným partnerem, který dle úrovně svých fyzických a duševních sil spolurozhoduje o rozsahu a způsobu poskytované podpory a pomoci

5.Zaměstnanci nevyžadují ani nepřijímají dary a žádná další zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování o službě nebo narušit profesionální přístup k uživateli nebo jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností

III. Etické zásady ve vztahu k organizaci a ke svým spolupracovníkům

1.Zaměstnanci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň a kvalita služeb byla co možná nejvyšší

2.Pokud si zaměstnanec není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem práce v organizaci, projedná záležitost se svým nadřízeným. Zaměstnanci dávají přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.

3.Zaměstnanci respektují pokyny svých nadřízených a ostatních odborných pracovníků a snaží se využívat a čerpat ze znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků.

4.Zaměstnanci jsou si vědomi své profesionální odpovědnosti a nezneužívají pracovní dobu pro své soukromé zájmy. Základem vztahů mezi zaměstnanci je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování. Kritické připomínky vůči ostatním pracovníkům organizace jsou řešeny pouze na pracovišti a nikdy ne před uživateli či návštěvami uživatelů.

5.Všichni zaměstnanci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a organizace. I v mimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěru v očích veřejnosti.

6. Zaměstnanci e umožněno se vzdělávat a udržovat si, případně si zvyšovat svou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese.

IV.Závěr

1.Etický kodex jako součást vnitřních norem je pro každého zaměstnance závazný a jeho nedodržování bude posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky..

Etický kodex vychází z těchto dokumentů

l. práva pacienta /text Amerického svazu občanských svobod/
2. práva pacienta v ČR
3. charta práv tělesně postižených osob
4. deklarace práv duševně postižených lidí
5. úmluva na ochranu lidských práv a základních svobod
6. všeobecná deklarace lidských práv
7. sociální charta

Strakonice, 01.01.2014
Lidická 189

Mgr. Petr Martínek
vedoucí DS