Metody práce s uživatelem s demencí

PROGRAMOVÉ AKTIVITY – klienty šetrně a systematicky vede k tomu, aby zachovávali určitý denní rytmus a aby se podíleli na činnostech takovým způsobem, který bude respektovat jejich přání a preference, ale který bude také co nejvíce podporovat udržení jejich soběstačnosti.

Přirozeným rytmem dne je:

 • hygiena
 • doba jídel – snídaně, svačina, oběd, večeře. je možné aby klienti byli nápomocni při přípravě jídel – mazání pečiva, při přípravě a prostření stolu, uklízení nádobí, popřípadě mytí hrnků na kávu),
 • doba spánku – ráno je potřeba klienty šetrně a postupně budit, odpolední spánek není potřeba dlouhý – ale vycházíme z potřeb klienta,
 • doba a druh činností

INDIVIDUALIZOVANÉ AKTIVITY – u klientů, kteří dle zdravotního stavu potřebují individualizovanou péči (ve fázi rozvinuté demence). Mohou se podílet na denních aktivitách, ale jsou častěji a dříve unaveni. Neprogramujeme ji den. Nabízíme pestré, ale jednoduché činnosti, snažíme se je vést k sebeobsluze.

ORIENTACE REALITOU – používáme hodiny – čas, kalendář na viditelném místě – jaký je den a kolikátého, jaký je měsíc a rok, jaké je roční období, jasné nápisy, barevná označení, atd.

VALIDACE – úcta k člověku, přijetí a respekt jeho tématu. Pokud klient hovoří o svém blízkém, očekává ho a nechce se zapojovat do denních aktivit, neopravujeme ho, ale ani jeho názor nerozvíjíme. Hovoříme s ním o jeho blízkém, a zážitcích, které zažil s touto osobou a postupně přechází k dané aktivitě, na které předtím nechtěl pracovat.

KOGNITIVNÍ TRÉNINK - jedna z forem aktivizace, zábavy.

 • Atmosféra důvěry,
 • vhodné úkoly,
 • zpětná vazba,
 • pochvala klienta.

Používáme zejména cvičení využívající dlouhodobou paměť, která je u klientů relativně dlouho zachována, takže dosáhneme snáze úspěchu, pokud hledáme hlavní města jednotlivých zemí a podobně.

REMINISCENCE – by měla být příjemným zážitkem a podporou lidské důstojnosti pro klienta s demencí

 • využíváme vzpomínek – pomůckou je kniha vzpomínek každého s klientů,
 • společně s klientem se rozpomínáme na věci pro něj důležité, vhodná je spolupráce s rodinou, jež nám poskytne jednak důležité informace o životě klienta, životní příběh, např. staré fotografie, oblíbené předměty, atd.
 • napomáhá nám to ke komunikaci s klientem
 • v rámci reminiscence se vracíme do mládí a středního věku klienta s demencí
 • reminiscenci používáme i ve skupinkách, kdy se hovoří o vojně, práci, jak jsme zlobili ve škole, první lásky apod. i pro tato setkání je důležitá znalost účastníků setkání, abychom nenarazili na bolestná či nepříjemná témata.

NAUČENÝ POSTUP – přiblížení postupů, které každému člověku s demencí individuálně vyhovují, a návodů, jak je zvyklý jednotlivé aktivity vykonávat (viz. Mapování dne). Tento popis zahrnuje co má klient rád a co nemá rád, jako je jeho denní rytmus apod. Tímto předcházíme zbytečným problémů, které se mohou projevit formou agresivity, neklidu, bloudění, atd.

Na základě praxe můžeme potvrdit, že zkušenosti rodinných příslušníků jsou pro nás cennou pomůckou.

KINEZIOTERAPIE – přispívá k udržení svalové síly a stability, ale je i dobrou prevencí problémového chování. Zařazujeme do denního rytmu různá cvičení, zejména v sede na židlích, vycházky, aj. Vždy jsou předvedena a komentována slovním doprovodem

PřílohaVelikost
Alzheimerova nemoc v rodině1.22 MB
Socialní aspekty2.46 MB
dopis_pro_rodinu_-_kniha_vzpominek...pdf196.22 KB