Nouzové a havarijní situace

Pečovatelská služba má písemně definovány možné nouzové a havarijní situace, ke kterým může dojít v průběhu poskytování pečovatelské služby.

Situace, kdy uživatel neotvírá
Pečovatelka informuje o situaci vedoucí pečovatelské služby a setrvá na místě. Pokusí se získat informace o možné nepřítomnosti uživatele v domácnosti, pozoruje okolí, opakovaně zvoní nebo klepe na dveře. Vedoucí pečovatelské služby kontaktuje telefonicky uživatele, jeho blízké osoby, ošetřujícího lékaře nebo příjmové oddělení nemocnice, snaží se zjistit příčinu vzniklé situace.
Nepředpokládá-li poskytovatel ohrožení zdraví uživatele (pokud existuje možnost, že uživatel z bytu odešel), pokusí se pečovatelka uživatele kontaktovat později.
Existuje-li riziko ohrožení zdraví uživatele a pátrání po uživateli je bezvýsledné stanoví vedoucí pečovatelské služby další postup řešení situace.
V případě, kdy osoby uživateli blízké bydlí v blízkosti bydliště uživatele a souhlasí s tím, že budou situaci řešit, přenechá pečovatelská služba řešení situace těmto osobám.
Pokud osoby blízké nemohou danou situaci řešit, domluví se s nimi vedoucí pečovatelské služby na dalším postupu.
Pokud se uživatel za dveřmi bytu ozývá, pečovatelka se pokusí zjistit, jestli nepotřebuje pomoc nebo přivolání lékaře. Pečovatelka požádá uživatele, aby se pokusil otevřít dveře bytu. V případě, že zdravotní stav neumožňuje uživateli otevřít dveře bytu, zajistí otevření bytu pečovatelka ve spolupráci s vedoucí pečovatelské služby.
Po vniknutí do bytu zváží pečovatelka situaci a zvolí vhodný postup:
- v případě, že je byt prázdný, pečovatelka uzamkne nebo zabezpečí byt a o situaci informuje vedoucí pečovatelské služby
- pokud se uživatel nachází v bytě, posoudí pečovatelka závažnost jeho zdravotního stavu, zavolá záchrannou službu, kontaktuje ošetřujícího lékaře nebo rodinné příslušníky

Úmrtí uživatele v domácnosti
Při nalezení uživatele, který nejeví známky života, oznámí pečovatelka mimořádnou situaci vedoucí pečovatelské služby. Vedoucí pečovatelské služby informuje o úmrtí uživatele rodinné příslušníky nebo osoby uživateli blízké. Zavolá ošetřujícího lékaře nebo záchrannou službu. V případě, kdy okolnosti úmrtí uživatele nasvědčují zavinění cizí osobou, je přivolána policie. Pečovatelka je v kontaktu s vedoucí pečovatelské služby, vyčká do příjezdu rodinného příslušníka, lékaře nebo policie. Pokud se do bytu dostaví rodinný příslušník nebo osoba uživateli blízká, opustí pečovatelka byt.
V případě osamělého uživatele vyčká pečovatelka na lékařskou prohlídku zemřelého a přivolá pohřební službu.
Po odvozu těla zemřelého uzamkne byt a klíče odevzdá vedoucí pečovatelské služby.
V případě poškození dveří při násilném vniknutí záchranných složek, přenechá pečovatelka zabezpečení bytu policii.

Zhoršení zdravotního stavu uživatele, úraz uživatele
Pečovatelka zhodnotí situaci a konzultuje ji s vedoucí pečovatelské služby.
Poskytne uživateli první pomoc.
Pokud zdravotní stav uživatele nevyžaduje okamžitou lékařskou pomoc, pečovatelka informuje o zdravotním stavu uživatele ošetřujícího lékaře a postupuje podle jeho doporučení.
Pokud lékař nežádá doprovod uživatele do ordinace, nabídne pečovatelka uživateli rozšíření služeb po dobu zhoršení zdravotního stavu, provede opakovanou návštěvu v jeho domácnosti, ve spolupráci s vedoucí pečovatelské služby informuje osoby uživateli blízké.
Pokud zdravotní stav uživatele vyžaduje přivolání záchranné služby, pečovatelka neprodleně zavolá záchrannou službu.
Pokud uživatel odmítá lékařské vyšetření, pečovatelka nahlásí skutečnost vedoucí pečovatelské služby. Vedoucí pečovatelské služby informuje o rozhodnutí uživatele rodinné příslušníky nebo osoby uživateli blízké.
Pokud je uživatel osamělý a odmítá lékařské vyšetření, je o jeho rozhodnutí vyhotoven zápis a uživatel své rozhodnutí stvrzuje podpisem.

Poškození majetku uživatele, ztráta finančních prostředků uživatele
V případě vzniku škody na majetku uživatele ohlásí pečovatelka situaci uživateli a vysvětlí mu příčiny vzniku škody. Pokud uživatel uzná, že pečovatelka vzniklou škodu nemohla odvrátit, situace se neřeší. Pečovatelka skutečnost oznámí vedoucí pečovatelské služby.
Pokud se uživatel cítí poškozen, je situace řešena vedoucí pečovatelské služby, která zhodnotí míru zavinění zaměstnance. Při vzniku škody vinou zaměstnance se vedoucí pečovatelské služby dohodne s uživatelem na formě náhrady vzniklé škody.
V případě prokazatelné ztráty finančních prostředků uživatele zaviněné pečovatelkou uhradí pečovatelka ztracenou hotovost ze svých finančních prostředků.

Obvinění zaměstnance z krádeže nebo ze ztráty věci v domácnosti uživatele
Pečovatelka neprodleně informuje vedoucí pečovatelské služby.
Vedoucí pečovatelské služby vyslechne názor uživatele a pečovatelky, zapojí do řešení situace osoby blízké, snaží se o vysvětlení a objasnění situace.
Se souhlasem uživatele a za jeho účasti je prohledán byt. Na žádost uživatele je přivolána Policie ČR.
Pokud se prokáže, že je obvinění uživatele oprávněné, postupuje zaměstnavatel v souladu s trestním zákonem a zákoníkem práce.

Agresivita uživatele
Pečovatelka zhodnotí závažnost situace a informuje vedoucí pečovatelské služby.
Je-li uživatel agresivní ze známých důvodů a jeho zdraví ani život není ohrožen, opustí pečovatelka domácnost uživatele. Vyžaduje-li stav uživatele ošetření nebo hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, zavolá pečovatelka policii, ošetřujícího lékaře nebo záchrannou službu.
Při výskytu častého agresivního chování je uživatel upozorněn na dodržování pravidel pro poskytování pečovatelské služby a na možnost výpovědi smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

Ztráta převzatých klíčů, zalomený klíč v zámku, zabouchnutí dveří
Při ztrátě klíčů prohledá pečovatelka všechna místa, na kterých dochází k manipulaci s klíči.
Pečovatelka oznámí ztrátu klíčů nebo zalomený klíč v zámku uživateli a vedoucí pečovatelské služby.
V případě ztráty klíčů od vchodu do domu nechá pečovatelka na své náklady vyrobit nové klíče.
V případě zalomeného klíče v zámku zajistí pečovatelka příjezd zámečníka a opravu zámku.
V případě ztráty klíčů od bytu nechá pečovatelka vyměnit zámek dveří na vlastní náklady, pokud uživatel nepožaduje jiný způsob řešení situace.
Při zabouchnutí dveří poskytneme uživateli pomoc zavoláním osoby blízké, která má náhradní klíče od bytu, zapůjčíme uživateli klíč z úschovny v trezoru nebo se souhlasem uživatele povoláme zámečnickou firmu.

Zjištění domácího násilí
Zaměstnanci pečovatelské služby sledují fyzický a psychický stav uživatelů, partnerské vztahy uživatelů, vztahy s rodinou, okolím.
Při zjištění domácího násilí je zaměstnanec povinen podezření na tuto skutečnost oznámit vedoucí pečovatelské služby.
Vedoucí pečovatelské služby informuje uživatele o možnostech řešení jeho situace.

Přímý kontakt zaměstnanců s nakažlivými a infekčními nemocemi
Při poskytování pečovatelské služby uživateli, který trpí nakažlivou nebo infekční nemocí, požádá vedoucí pečovatelské služby o informace ošetřujícího lékaře uživatele nebo Krajskou hygienickou stanici územní pracoviště Strakonice.
Pokusí se zjistit závažnost onemocnění, možnost přenosu nemoci, způsoby zajištění bezpečnosti pro zaměstnance. Pokud není možné zajistit bezpečnost personálu, přeruší pečovatelská služba po dohodě s uživatelem, rodinnými příslušníky a ošetřujícím lékařem poskytování sociální služby.

Přechodný nedostatek pracovníků
Pokud nastane situace, kdy pečovatelská služba nemá dostatek pracovníků na zajištění požadovaných úkonů, pomoc se zajištěním úkonů poskytuje vedoucí pečovatelské služby, její zástupce, administrativní pracovníci pečovatelské služby.
Po dohodě s ředitelkou MěÚSS Strakonice je stav zaměstnanců doplněn formou přechodného přijetí nových zaměstnanců.
Nelze-li zajistit dostatečné množství pracovníků, jsou uživatelům poskytnuty pouze nezbytně nutné pečovatelské úkony – pomoc při úkonech osobní hygieny, nákupy, dovoz stravy.

Havárie nebo porucha služebního automobilu
Dovoz obědů je ihned zajištěn prostřednictvím náhradního vozidla, které je ve vlastnictví pečovatelské služby.
Dovoz uživatelů je rovněž zajištěn náhradním vozidlem. Pokud nelze dovoz uživatele zajistit, je uživatel informován o provozních problémech pečovatelské služby. Uživateli je zajištěn jiný způsob dopravy nebo stanoven náhradní termín dovozu automobilem.
Pokud došlo k havárii vozidla při přepravě uživatele pečovatelské služby, je zajištěna prohlídka uživatele u obvodního lékaře. Při zranění uživatele je zajištěn jeho převoz na ošetření do zdravotnického zařízení.

Ohrožení zaměstnance pečovatelské služby domácím zvířetem
Uživatel je povinen zajistit si zvíře po dobu výkonu služby v domácnosti.
V případě hrozícího nebezpečí může pečovatelka odmítnout poskytnutí pečovatelské služby.
Při hospitalizaci uživatele informuje pečovatelka ve spolupráci s vedoucí pečovatelské služby osoby uživateli blízké ohledně převzetí zvířete.
Je-li uživatel osamělý nebo se nenajde nikdo, kdo by se o zvíře postaral, je přivolána městská policie, která umístí zvíře do útulku.

Požár
Při zjištění požáru zahájí zaměstnanec pečovatelské služby hasební práce za pomoci všech dostupných hasebních prostředků.
V případě, že požár nemůže zdolat vlastními silami, vyhlásí požární poplach voláním: „Hoří!“ a zavolá hasiče – telefonní číslo 150.

Povodeň
Pečovatelka sleduje hlášení místního rozhlasu, respektuje nařízení krizového povodňového štábu.
Uživatel je informován o reálném stavu situace, při evakuaci připraví pečovatelka uživateli evakuační zavazadlo. Pečovatelská služba vypracuje v případě potřeby seznam imobilních a osamělých uživatelů.

Únik plynu
Pečovatelka informuje uživatele o hrozícím nebezpečí, provede evakuaci uživatele. Uzavře hlavní přívod plynu nebo přívod plynu z propanbutanové lahve. Zajistí odvětrání prostor, vypne hlavní jistič přívodu elektrického proudu.
V případě centrálního rozvodu plynu zavolá pečovatelka linku pro poruchu přívodu plynu tel.: 1239.

V případě, kdy je uživatel svědkem události, při které může dojít nebo již došlo k ohrožení života a zdraví osob, vzniku materiálních škod a u této události nezasahují záchranné složky, musí neprodleně zavolat na číslo tísňového volání:
150: Hasičský záchranný sbor – požáry, havárie, úniky škodlivin, záchrana ve výškách a hloubkách, ohrožení hmyzem
155: Zdravotnická záchranná služba – zhoršení zdravotního stavu, ohrožení života
158: Policie ČR – dopravní nehody, trestné činy, rušení veřejného pořádku, napadení, nálezy podezřelých předmětů

Úplné znění standardu Nouzové a havarijní situace si lze vyžádat v kanceláři vedoucí pečovatelské služby nebo v kanceláři sociální pracovnice.