Podávání a vyřizování stížností

Každý uživatel Domova pro seniory Lidická 189 Strakonice má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby.
Stížnost je vyjádření nespokojenosti vyžadující odezvu. Stížnosti se řeší individuálně, na žádost stěžovatele bude zachována mlčenlivost o jeho totožnosti.

Žádný uživatel nemusí mít obavu podat stížnost. Za podání stížnosti uživatel není nijak postihován, naopak, stížnosti jsou využívány ke zvýšení kvality sociální služby.

S Pravidly pro podávání, evidenci a vyřizování stížností Domova pro seniory Lidická je seznámen každý nově příchozí uživatel včetně jeho nejbližší rodiny a to formou

  • přílohy Domácího řádu DS (na každém pokoji)
  • zavěšením Pravidel u schránky na stížnosti
  • zakotvení informací o Pravidlech ve smlouvě o poskytování služby
  • podáním ústních informací při nástupu do DS příslušnou pracovnicí