Pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Jednání se zájemcem
Poskytnutí pečovatelské služby předchází jednání se zájemcem. Jednání se zájemcem provádí sociální pracovnice a vedoucí pečovatelské služby v domácnosti zájemce.

Doba poskytování služby
Četnost, čas a způsob poskytování služby je domluven s uživatelem podle jeho individuálních potřeb a provozních a personálních možností poskytovatele.

Ochrana osobních údajů
Zaměstnanci pečovatelské služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů a o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce. Uživatel stvrzuje svým podpisem souhlas se zpracováním osobních údajů, pro účely evidence uživatelů pečovatelské služby, který bude založen v osobní dokumentaci uživatele. Uživatel má možnost na požádání nahlédnout do své osobní dokumentace.

Změny v poskytování služeb
Změnu v poskytování služby nahlásí uživatel vedoucí pečovatelské služby telefonicky na čísla 383 321 785, 739 155 856 nebo osobně pracovnici pečovatelské služby . V případě, že tak neučiní a bude k němu vyslána pracovnice za účelem poskytnutí pravidelné služby, hradí uživatel částku 25,-Kč / pochůzka/.
Výjimka platí pouze v případě, kdy uživatel nemohl využít službu z vážných důvodů.

Platba za poskytnutí služby a obědy
Platba za poskytnuté služby je splatná nejpozději poslední den v měsíci následujícího po účtovaném období. Platbu vybírá pracovnice pečovatelské služby v hotovosti v bytě uživatele, nebo je platba hrazena bankovním převodem nebo ji může uživatel uhradit přímo v kanceláři pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou Rybniční 1283 v pracovních dnech od 7°° do 15,30 hodin. Uživatel obdrží stvrzenku s rozpisem provedených úkonů, výší úhrady za poskytnuté služby a podpisem zaměstnance, který hotovost převzal.
V situaci, kdy platba není ve stanoveném období uhrazena, obrací se vedoucí pečovatelské služby na uživatele nebo na jeho kontaktní osobu.

Finanční hotovost
Pokud uživatel požaduje službu, kde je potřeba finanční hotovost ( nákup, platba za léky, apod.), je nutné poskytnout hotovost předem. Následně bude provedeno vyúčtování.

Přihlašování a odhlašování stravy
Uživatel může změnu v poskytnutí stravy oznámit prostřednictvím pracovnice pečovatelské služby nebo telefonicky na číslo 383 323 176, 383 321 785 (záznamník).
Stravu je možné přihlásit nebo odhlásit do 9,30 hod. den před dnem, na který požaduje uživatel změnu nebo poslední pracovní den před dnem volna. Neodhlášenou stravu musí uživatel uhradit v plné výši i v případě, že ji neodebere.

Kontaktní osoby
Uživatel může poskytnout jména blízkých osob, které je možné kontaktovat v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo v případě problému souvisejícího s poskytováním služby.

Zajištění přístupu
Pokud uživatel není schopen zajistit při poskytování služby vstup pracovníka pečovatelské služby do domu nebo bytu, může poskytnout klíče. V době pracovního volna jsou klíče od bytu uživatele uloženy v trezoru.

Klíčový pracovník
Každý uživatel má klíčového pracovníka, se kterým společně vypracovává individuální plán péče. Uživatel si stanovuje osobní cíl a způsob, jakým má být cíl za pomoci poskytované služby naplněn. Klíčový pracovník si všímá potřeb uživatele, jedná v jeho zájmu a podle potřeby ve spolupráci s uživatelem přehodnocuje způsob a rozsah poskytovaných služeb.
Uživatel může požádat o změnu klíčového pracovníka.

Stížnosti
V případě nespokojenosti uživatele s poskytovanými službami má uživatel právo podat si stížnost. Stížnost může podat osobně, telefonicky, písemně nebo anonymně.
O podávání stížností informují „Pravidla pro podávání stížností“.

Služba může být zrušena
Uživatel neuhradí platbu za poskytnuté služby delší dobu než 1 měsíc od termínu splatnosti.
Uživatel se nevhodně chová k personálu pečovatelské služby.
Uživatel nevyužívá po dobu 6. měsíců sjednané služby.
Pečovatelská služba není schopna z provozních, odborných nebo finančních důvodů zabezpečit sjednané služby.

Platnost od 1.7.2014