Služby

Poskytované služby k naplňování cílů

 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Rozhodujícím faktorem jsou osobní cíle uživatele a jeho potřeby, které většinou vycházejí z jeho způsobu života před nástupem do našeho zařízení

 • Služba do zařízení: kadeřnické služby, pedikúra, půjčování knih, odborné besedy, dobrovolnictví, kulturní a společenské akce prostřednictvím organizací zaměřených na tuto činnost nebo v rámci jiných domovů pro seniory nebo jiných institucí (JČ divadlo, pěvecké sbory, bohoslužby, výstavy ručních prací seniorů nejen z řad našich uživatelů, ale i z jiných zařízení a z jejich vlastních domovů, apod)
 • Služby mimo zařízení:rekreační zařízení, církevní zařízení, spolky, zájmové kluby, služby – kadeřnictví, holičství, autodoprava, osobní asistent na doprovod mimo zařízení,kulturní a společenská zařízení, apod.

Všechny služby, které domov poskytuje jsou směřovány tak, aby uživatelé žili plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem, aby nebyla prohlubována závislost na službě a byly naplňovány i kulturně společenské potřeby uživatelů.

Sociální služby v domově pro seniory jsou poskytovány občanům:

 • kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu nebo kterým byl přiznán invalidní důchod
 • nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastní domácnosti, neboť pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, tedy soustavnou podporu druhé osoby ve většině či všech životních úkonech a tuto pomoc nelze zajistit za podpory rodiny ani terénními sociálními službami
 • jejich zdravotní stav nevyžaduje léčení a odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • netrpí žádným infekčním, přenosným onemocněním a nepotřebují individuálně stanovené hygienické či jiné opatření nad rámec možností ošetřovatelské péče DS
 • z jiných vážných důvodů, nemajících původ v jejich zdravotním stavu např. sociální osamělost, sociálně krizová situace
 • jsou způsobilí soužití s ostatními uživateli domova pro seniory
 • starší 50ti let věku

Služby nemohou být poskytovány z důvodu

 • plného obsazení DS
 • mladší 50ti let věku
 • kdy je předpoklad, že by žadatel výrazně narušoval soužití s kolektivem
 • postižení psychickou poruchou při níž může ohrozit sebe i druhé
 • žadatelé, kteří výrazně narušují soužití druhých (s agresivními projevy)
 • žadatelé s infekčním, přenosným onemocněním, kteří potřebují individuálně stanovené hygienické či jiné opatření nad rámec možností ošetřovatelské péče DS
 • pohlavně nemocní v akutním stádiu
 • žadatelé s Alzheimerovou chorobou a jinou stařeckou demencí, kdy podmínky zařízení neumožňují poskytnout adekvátní péči
 • žadatelé vyžadující přístrojové vybavení pro podporu životních funkcí