Služby

Všechny služby, které Domov se zvláštním režimem poskytuje, jsou směřovány tak, aby uživatelé žili plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem, aby nebyla prohlubována závislost na službě a byly naplňovány i kulturně společenské potřeby uživatelů.
Při poskytování sociálních služeb respektujeme důstojnost a individualitu uživatele. Služby se poskytují pouze do výše postižení uživatelů, s důrazem na rozvoj jejich samostatnosti. Jednotlivé služby poskytované uživatelům jsou vyjednávány před podpisem smlouvy.

SLUŽBY
Domov se zvláštním režimem poskytuje uživatelům tyto základní služby:

 • Poskytnutí ubytování
  - ubytování
  - úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  - pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
  - pomoc při podání jídla a pití
  - pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu, ve vnějším a vnitřním prostoru
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  - pomoc při úkonech osobní hygieny
  - pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  - pomoc při použití WC
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  - podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
  - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podproujících sociální začleňování osob
 • Sociálně aktivizační činnosti
 • Aktivizační činnosti
  - volnočasové a zájmové činnosti
  - nácvik upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností (viz volnočasové a zájmové činnosti)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

DALŠÍ ČINNOSTI

 • Lékařská péče
 • Zdravotní péče
 • Péče o umírající

SLUŽBY ZPROSTŘEDKOVANÉ

 • Kadeřnické a pedikérské - na objednání.
 • Prodejní-1-2x měsíčně, základní osobní ošacení a prádlo
 • Prodejní - KANTÝNA DS,DZR - každý den - základní potraviny, drogistické zboží
 • Kaple DS a DZR
 • Knihovna DS, DZR, Šmidingerová knihovna

SLUŽBY V DOMOVĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JSOU POSKYTOVÁNY OBČANŮM,
kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu nebo kterým byl přiznán invalidní důchod a mají diagnózu stařecké Alzheimerovy demence nebo jiného typu demence

 • nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastní domácnosti, neboť pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, tedy soustavnou podporu druhé osoby ve většině či všech životních úkonech a tuto pomoc nelze zajistit za podpory rodiny ani terénními sociálními službami
 • jejich zdravotní stav nevyžaduje léčení a odborné ošetřovaní v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • netrpí žádným infekčním, přenosným onemocněním, a nepotřebují individuálně stanovené hygienické či jiné opatření nad rámec možností ošetřovatelské péče DZR
 • jsou starší 50-ti let věku.

SLUŽBY NEMOHOU BÝT POSKYTOVÁNY Z DŮVODU:

 • plné kapacity DZR
 • mladší 50let věku
 • ztráta mobility
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • kdy je předpoklad, že by žadatel mohl výrazně narušovat soužití v domově:
  - závislost na alkoholu, na návykových látkách,
  - snížená soběstačnost z důvodu duševního onemocnění osoby s psychiatrickou diagnózou (např. akutní stádia duševního onemocnění schizofrenie, poruchy osobnosti, afektivní poruchy)
 • osoby, které nejsou v důsledku svého duševního zdraví schopni žít v otevřeném prostředí bez prostorových omezení
 • žadatelé s infekčním, přenosným onemocněním a nepotřebují individuálně stanovené hygienické či jiné opatření nad rámec možností ošetřovatelské péče DZR
 • žadatelé vyžadující nepřetržité přístrojové vybavení pro podporu životních funkcí.