Sociální služby

Místo poskytování sociální služby:

Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé zajišťuje služby ambulantní formou. Potřebnost tohoto typu zařízení je dána tím, že v rámci území města ani regionu bývalého okresu se nenachází takovéto zařízení, tzn. s možností každodenního návratu uživatelů k vlastní rodině. Budova Denního stacionáře je situována ve středu města, v sousedství zimního a plaveckého stadionu. Objekt Denního stacionáře je rozmístěn ve 2 budovách pavilónového typu s vlastní zahradou v centru města s bezbariérovým přístupem v přízemí budovy, po rekonstrukci po bývalé mateřské škole.

Časový rozsah služby:

Personální zajištění sociální služby:

 • sociální služba je poskytována každodenně od 6.30 hodin do 15.00 hodin po celý kalendářní rok
 • sociální služba je zajištěna kvalifikovaným týmem odborníků /sociální pracovnice, pracovnice v sociálních službách s odborností v oblasti speciální pedagogiky/
 • při poskytování sociální služby klademe důraz na využívání nových poznatků nejen z oblasti speciální pedagogiky, dodržování základních pravidel bezpečnosti a požární ochrany

Kapacita sociální služby:

 • počet míst 30

Prostředí a podmínky:

 • prostředí a podmínky v zařízení odpovídají kapacitě zařízení, dále charakteru poskytovaných služeb a potřebám uživatelů našeho Denního stacionáře. Vnitřní prostory Denního stacionáře odpovídají hygienickým předpisům, předpisům bezpečnosti a protipožárním předpisům
 • Denní stacionář a jeho pracovní tým plně respektuje při poskytování sociálních služeb uživatele, jeho potřeby a zájmy
 • základem plánování v Denním stacionáři jsou jeho individuální představy, přání a respektování jeho práv
 • snahou celého pracovního týmu Denního stacionáře je co nejvyšší rozvoj samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti uživatele sociální služby

Územní působnost:

 • Strakonicko a okolí

Cílová skupina osob denního stacionáře

 • osoby s mentální retardací od 7 let do 64 věku
 • osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech
 • osoby s nutnou podporou pro zabezpečení životních a osobních potřeb
 • osoby s přidruženou tělesnou vadou (částečně mobilní, imobilní), pohybující se pomocí kompenzačních pomůcek včetně invalidních vozíků
 • osoby s přidruženou smyslovou vadou
 • osoby zbavené, částečně zbavené i nezbavené odpovědnosti k právním úkonům, které vyžadují péči a asistenci druhé osoby

Negativní vymezení cílové skupiny
(pro které nejsou služby poskytovány)

 • sociální služba nemůže být poskytnuta z důvodu plné obsazenosti kapacity Denního stacionáře
 • pro žadatele s těžkým zrakovým postižením od narození
 • pro žadatele, kteří výrazně narušují soužití druhých
 • pro žadatele s psychotickou poruchou, při niž mohou ohrozit sebe i druhé, respektive jeho chování znemožňuje soužití s kolektivem
 • pro žadatele s poruchou chování a s agresivními projevy
 • pro žadatele s psychiatrickou diagnózou, při niž mohou ohrozit sebe i druhé, respektive jeho chování znemožňuje soužití s kolektivem
 • pro žadatele vyžadující přístrojové vybavení pro podporu životních funkcí

Úhrada za sociální služby:

 • dle stanoveného ceníku /pobyt a stravování-obědy/