Úkony péče

Denní stacionář nabízí tyto služby:

a.) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
• pomoc při prostorové orientaci, samostatného pohybu ve vnitřním prostoru
• pomoc a podpora při podávání jídla a pití

b.) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
• pomoc při použití WC

c.) poskytnutí stravy
• zajištění celodenní stravy

d.) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• pracovně výchovná práce
• nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
• vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
• pracovní rehabilitace vprovozu ZD Novosedly
• celoživotní vzdělávání
• sportovní, kondiční, rehabilitační a relaxační aktivity
• zdravotní a kondiční plavání
• hudební výchovu
• dramatickou výchovu
• výtvarnou výchovu
• práci v keramické dílně
• kulturní, společenské, výchovně – vzdělávací a sportovní pobyty mimo zařízení

e.) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

f.) sociálně terapeutické činnosti
• psychoterapie a socioterapie, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

g.) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů