Úkony péče

Denní stacionář nabízí tyto služby:

a.) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatného pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití

b.) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC

c.) poskytnutí stravy

 • zajištění celodenní stravy

d.) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná práce
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
 • pracovní rehabilitace vprovozu ZD Novosedly
 • celoživotní vzdělávání
 • sportovní, kondiční, rehabilitační a relaxační aktivity
 • zdravotní a kondiční plavání
 • hudební výchovu
 • dramatickou výchovu
 • výtvarnou výchovu
 • práci v keramické dílně
 • kulturní, společenské, výchovně – vzdělávací a sportovní pobyty mimo zařízení

e.) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

f.) sociálně terapeutické činnosti

 • psychoterapie a socioterapie, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

g.) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů