Stížnosti - podávání a vyřizování

Podávání stížností

• stížnost na poskytovanou péči a kvalitu služeb může podat kterýkoliv uživatel, rodinný příslušník, nebo osoba, kterou si uživatel pro tento účel zvolí
• stížnost lze podat u kteréhokoliv zaměstnance DS, nejlépe však u příslušného vedoucího úseku
• stěžovatel může podat stížnost kdykoliv, toto právo není omezeno
• stížnost lze podat ústně, písemně, prostřednictvím nezávislého zástupce (např. klíčový pracovník, rodinný příslušník, nejbližší přátelé, tlumočník)
• pro podání písemné stížnosti slouží schránka k tomuto účelu určená, umístěná v přízemí domova. Schránka je vybírána jednou týdně, každé pondělí dvěma sociálními pracovnicemi (pro zabránění případného zneužití).

Vyřizování stížnosti

• každá konkrétní stížnost je předkládána vedoucímu DS a řešena s odpovědným vedoucím pracovníkem
• je-li stížnost směřována na konkrétního pracovníka DS má právo se tento k podané stížnosti vyjádřit
• má-li zaměstnanec, ke kterému byla stížnost podána možnost sjednat nápravu, učiní tak bez prodlení
• stěžovatel je nejpozději do 30 -ti dnů písemně seznámen s řešením stížnosti (mimo anonymu)
• písemné, podepsané i anonymní stížnosti jsou evidovány v autorizované knize „kniha připomínek a stížností“ sociální pracovnicí, k tomu určenou, která zaeviduje pořadové číslo, datum podání stížnosti, jméno stěžovatele, obsah stížnosti, datum a způsob vyřízení stížnosti.
• Při podání pouze ústní stížnosti, je proveden zápis i s řešením v osobních záznamech v programu „ Cygnus“ v soc. části, který provede příslušný vedoucí pracovník
• pokud nebude stěžovatel souhlasit s řešením, má právo se obrátit se svojí stížností k řediteli MěÚSS Strakonice či zřizovateli, popřípadě k jinému nezávislému orgánu.