Stížnosti - podávání a vyřizování

Podávání stížností

• stížnost na poskytovanou péči a kvalitu služeb může podat kterýkoliv uživatel, rodinný příslušník, nebo osoba, kterou si uživatel pro tento účel zvolí
• stížnost lze podat u kteréhokoliv zaměstnance DS, nejlépe však u příslušného vedoucího úseku
• stěžovatel může podat stížnost kdykoliv, toto právo není omezeno
• stížnost lze podat ústně, písemně, prostřednictvím nezávislého zástupce (např. klíčový pracovník, rodinný příslušník, nejbližší přátelé, tlumočník), ale též i anonymně
• pro podání písemné stížnosti slouží schránka k tomuto účelu určená, umístěná v přízemí domova. Schránka je vybírána jednou týdně, sociální pracovnicí a druhou vybranou osobou z řad pracovníků nebo uživatelů (pro zabránění případného zneužití).

Vyřizování stížnosti

• každá konkrétní stížnost je předkládána vedoucímu DS a řešena s odpovědným vedoucím pracovníkem
• je-li stížnost směřována na konkrétního pracovníka DS má právo se tento k podané stížnosti vyjádřit
• má-li zaměstnanec, ke kterému byla stížnost podána, možnost sjednat nápravu, učiní tak bez prodlení
• lhůta pro vyřizování stížností je nejpozději do 30 dnů, pokud by byla překročena, bude stěžovatel o důvodech překročení lhůty informován
• všechny písemné (podepsané i anonymní) stížnosti, pochvaly, náměty i připomínky jsou zapsány do Evidence stížností, námětů a připomínek, a to sociální pracovnicí, která zaeviduje pořadové číslo, datum podání stížnosti, jméno stěžovatele, obsah stížnosti, datum a způsob vyřízení stížnosti.
• pokud nebude stěžovatel souhlasit s řešením, má právo se obrátit se svojí stížností k řediteli MěÚSS Strakonice či zřizovateli, popřípadě k jinému nezávislému orgánu.