Domov pro seniory Rybniční


Vstup do zařízení DS Rybniční

Poslání

Posláním Domova pro seniory je poskytnutí pomoci a podpory seniorům kvalifikovaným personálem v příjemném prostředí, s ohledem na individuální potřeby uživatele. Podpora, pomoc a péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně v rozsahu potřebném pro zajištění individuálních potřeb jednotlivých uživatelů služby.

Při poskytování služby klademe důraz na využívání nových poznatků v oblasti sociálních služeb, ošetřovatelské péče, dodržování zásad dobré a bezpečné praxe.

Podporujeme návaznost na veřejné služby, spolupráci s rodinou a dalšími poskytovateli sociálních služeb.

Cíle

 • Usilovat o vytvoření příjemného, klidného prostředí a soukromí s podporou pro přizpůsobení bydlení uživatele jeho potřebám a volbě.
 • Upevňovat a udržovat soběstačnost, zdraví, fyzickou a psychickou pohodu
 • Podporovat dobré vzájemné soužití a přátelské vztahy mezi uživateli a zaměstnanci
 • Napomáhat seniorům využívat dostupné služby pro veřejnost ve městě a okolí
 • Získávat další dobrovolníky pro práci se seniory.

Zásady poskytování služeb

 • respektování jedinečnosti a lidských práv
 • individualizovaná podpora uživatele, pružné přizpůsobení potřebám uživatelů
 • podpora a nezbytná míra péče - podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů
 • napomáhat jejich aktivizaci a případné seberealizaci
 • zapojování uživatele do spolurozhodování
 • podporovat klienty žít běžným způsobem života - integrace
 • zachování důstojnosti a diskrétnosti v přístupu k uživateli
 • týmová spolupráce - sjednocení a spolupráce všech profesních aktivit

Cílová skupina:

 • osoby starší 50 let, kteří nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastní domácnosti, neboť pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, tedy soustavnou podporu druhé osoby ve většině či všech životních úkonech a tuto pomoc nelze zajistit za podpory rodiny ani terénními sociálními službami,
 • přednostně jsou do Domova přijímáni obyvatelé ORP Strakonice.

Sociální služby v domově pro seniory nemohou být poskytovány z důvodu:

 • plné obsazenosti domova pro seniory,
 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby,
 • poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Ubytování

Kapacita zařízení: 104 uživatelů
Forma pobytu: celoroční

 • 80 pokojů jednolůžkových se samostatným sociálním zařízením
 • 12 pokojů dvojlůžkových se samostatným sociálním zařízením
Kuchyně

Stravování

Stravování v Domově pro seniory je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy. Strava v domově je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou k věku a zdravotnímu stavu uživatele. Uživatel má možnost výběru oběda ze dvou druhů jídel. Strava se připravuje v prostorách kuchyně domova.

Rozsah diet:

 • normální – racionální
 • diabetická
 • s omezením tuku -žlučníková
 • šetřící, kašovitá (ev. mixovaná)
 • individuální dieta dle ordinace lékaře

 

Mobilním uživatelům je stolování umožněno v jídelně domova.

Uživatelům, kteří nemohou nebo z různých důvodů nechtějí, dočasně nebo trvale docházet do jídelny je jídlo dováženo na pokoje v přenosných termoboxech(toto je vždy posuzováno individuelně).


2x2 Jídelna

Časové rozpětí podávání stravy:

Snídaně 7,30 – 8,30 hod.
Oběd 11,30 – 12,30 hod.
Svačina 14,30 – 15.00 hod.
večeře (po – pá) 17,00 – 18,00 hod.
večeře (so, ne, svátek) 16,30 – 17,30 hod.
II večeře 19,30 – 20,00 hod.

Bufet

V přízemí domova je k dispozici denně mimo víkend kantýna, kde si uživatel může zakoupit běžné zboží, potraviny, lahůdky, nápoje a drogerii, aniž by musel opustit areál domova.

Lze zde využít možnosti posezení a konzumace.

Provozní doba kantýny: Po – Pá 8:00 - 9.00 hod. 12:00 - 14:30 hod.

Stravovací komise

V domově je ustanovena stravovací komise. Svou činností se zaměřuje především na vhodnost kvalitu stravy a úroveň stravování. Konečné schválení stravovacího lístku provádí vedoucí domova, vedoucí zdr. a oš. provozu, vedoucí stravovacího provozu, vedoucí kuchařka a nově ustanovený výbor obyvatel. Konzultuje se též s ústavní lékařkou.

Pomoc při chůzi

Úkony péče

Všechny služby, které domov, poskytuje jsou poskytovány tak, aby uživatelé žili plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem, aby se naplňovaly kulturně společenské potřeby obyvatel, ale nevznikala závislost na službě.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domově pro seniory se zajišťují v základním rozsahu těchto úkonů:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služby zprostředkované
Kadeřnické na objednání
Pedikérské na objednání
Prodejní 1-2x měsíčně - základní osobní ošacení a prádlo
Možnost využívání kaple - harmonogram je uveden v příloze volnočasových aktivit


Společenská místnost

Volnočasové aktivity

Vyplnění volného času uživatelů zajišťují instruktorky sociální péče a částečně i rehabilitační pracovníci, kteří zabezpečují veškeré společenské dění domova. Aktivizace je poskytována individuálně nebo skupinově a vychází z individuálních potřeb uživatele.

Volnočasové aktivity se konají každý pracovní den. Jejich cílem je ovlivnění zdravotního stavu našich uživatelů jejich aktivizace, zlepšení adaptace, zvýšení sebevědomí, pocit seberealizace - užitečnosti, zmírnění stresu a zvýšení kvality života.

Nabídka aktivizačních činností:

 • aktivizační činnosti hudební - zpěv, poslech hudby, rytmická cvičení
 • trénink paměti prostřednictvím testů, cvičení
 • ruční práce, malování, grafomotorické cvičení, procvičování jemné motoriky
 • reminiscence - rozjímání nad minulostí
 • aktivizace prostřednictvím zvířat - psů a koček
 • rehabilitační cvičení, skupinové cvičení
 • skupinové sledování filmů, promítání DVD
 • hraní společenských her
 • předčítání, přednášky
 • vycházky do zahrady a okolí domova, výlety
 • sportovní odpoledne, opékání vuřtů
 • kulturní akce v domově i mimo domov
 • mše v místní kapli
 • kavárnička

Dokumenty

Název souboru Velikost souboru Download link
Žádost-DS-LZ-DOT.pdf 304.24 KB Stáhnout
Domov pro seniory - smlouva.pdf 188.27 KB Stáhnout
DSR Domácí řád 2023.pdf 1.94 MB Stáhnout
DS Sazebník poskytovaných služeb od 1.3.2023.pdf 124.71 KB Stáhnout
Alergeny.pdf 441.99 KB Stáhnout
Jídelní lístek - únor.pdf 151 KB Stáhnout
Jídelní lístek DS Březen 2024.pdf 158.06 KB Stáhnout
Jídelní lístek DS Duben 2024.pdf 158.52 KB Stáhnout

Poslední akce

Reference content
Education

Kontakt

Dlouhý text

Adresa
Rybniční 1282
386 01 Strakonice
Tel. recepce: 383 312 280

Odpovědný pracovník - vedoucí domova pro seniory: Ing. Jana Nevařilová
Tel. vedoucí: 383 312 281

Tel. sociální pracovnice: 383 312 293