Domov se zvláštním režimem Rybniční

DZR - Zahrada

Poslání

Být pro klienty orientačním bodem v prostředí, ve kterém se již ztrácejí. Vytvářet důstojné životní podmínky. Poskytovat individuální služby klientům kvalifikovaným a motivovaným personálem.

Domov se zvláštním režimem je zřízen za účelem poskytování 24 hodinové pobytové sociální služby osobám, se sníženou soběstačnosti z důvodu onemocnění Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí. Služba v DZR není poskytována klientům, kteří ztratili mobilitu.

Domov se zvláštním režimem se snaží vytvářet atmosféru a podmínky co nejvíce podobné běžnému domácímu prostředí a aktivity během dne (např. vstávání, doba jídla, procházky, trávení volného času, apod.) přizpůsobovat zvykům a přáním klientů tak, aby se v domově cítili opravdu „jako doma“.

Cíle

 • Usilovat o vytvoření příjemného, klidného prostředí a soukromí s podporou přizpůsobení bydlení uživatele jeho potřebám a volbě.
 • Rozvoj a udržení zachovaných schopností klienta.
 • Zajištění bezpečnosti a důstojnosti klientů.
 • Podpora rodinných a přátelských vazeb.
 • Zabránit pocitu samoty a nejistotě.
 • Zprostředkování společenských kontaktů.
 • Rozvoj týmové spolupráce všech pracovníků.
 • Zprostředkování společenských kontaktů.
 • Rozvíjet a upevňovat spolupráci s ostatními subjekty poskytující sociální služby v regionu.

Zásady sociální služby

 • Individuální přístup k uživatelům SLUŽEB - ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti a zohledňujeme odlišné potřeby jednotlivých uživatelů.
 • Podpora zachované míry soběstačnosti uživatelů služeb - uživatelům poskytujeme takovou míru podpory nebo pomoci, která umožňuje co nejdéle udržet dosavadní úroveň jejich soběstačnosti.
 • Partnerství a úcta k uživatelům služeb - k uživatelům přistupujeme otevřeně, s úctou a zdvořilostí.
 • Respekt a ochrana práv uživatelů služeb - známe, přijímáme, chráníme a prosazujeme práva uživatelů.
 • Maximální možná míra uplatnění vlastní vůle a rozhodování uživatelů - poskytujeme uživatelům přesné a včasné informace co možná nejvíce srozumitelným způsobem a podporujeme je v jejich rozhodování.
 • Flexibilita - služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatelů.
 • Mlčenlivost - se svěřenými osobními informacemi zacházíme jako s důvěrnými.
 • Efektivní hospodaření se zdroji - finanční, personální i hmotné zdroje využíváme hospodárně a účelně.

Cílová skupina:

 • osoby starší 50-ti let věku,
 • osoby s chronickým duševním onemocněním ( Alzheimerova demence a ostatní typy demence),
 • osoby, které nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastní domácnosti, neboť pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, tedy soustavnou podporu druhé osoby ve většině či všech životních úkonech a tuto pomoc nelze zajistit za podpory rodiny ani terénními sociálními službami,
 • přednostně jsou do Domova přijímáni obyvatelé ORP Strakonice.

Služby nemohou být poskytovány z důvodu:

 • plné kapacity DZR,
 • mladší 50 let věku,
 • ztráty mobility,
 • kdy je předpoklad, že by žadatel narušoval soužití v domově:
  • závislost na alkoholu, na návykových látkách,
  • snížená soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění,
  • agresivita,
 • žadatelé s infekčním, pohlavním, přenosným onemocněním, kteří potřebují hygienické či jiné opatření,
 • žadatelé vyžadující přístrojové vybavení pro podporu životních funkcí.

Ubytování

celkem 16 lůžek

 • 4 jednolůžkové pokoje
 • 6 dvoulůžkových pokojů

Toaleta je společná vždy pro dva pokoje.

Domov se zvláštním režimem je bezbariérové zařízení.

Vytváříme prostředí, které usnadňuje život lidem s demencí. Dbáme na dobrou orientaci (přes noc zůstává osvětlená chodba), odstranění rizik (okna lze otevřít pouze na ventilaci, aby nemohlo dojít k pádu z okna), praktické barevné odlišení důležitých míst, vhodné množství příjemných podnětů a bezpečnost.

Z bezpečnostních důvodů jsou dveře DZR zabezpečeny uzavřeným vchodem snadno obsluhovatelným tlačítkovým vrátným.

Jídelna

Stravování

Stravování v domově je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy. Strava v domově je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou k věku a zdravotnímu stavu uživatele.

Uživatelům domova je podáváno celodenní stravování, které zahrnuje tři hlavní jídla: snídani, oběd a večeři. Součástí stravování je také dopolední a odpolední svačina. V případě diabetické stravy je podávána druhá večeře. Klienti si mohou vybrat z těchto diet:

 • racionální (normální)
 • šetřící (žlučníková)
 • diabetická

Uživatel má možnost výběru oběda ze dvou druhů jídel.

Uživatelům podle přání či zdravotního stavu můžeme stravu upravit do mleté nebo mixované podoby.

V domově jsme také schopni zabezpečit stravování klientů s PEG - sondou.

Strava se připravuje v prostorách kuchyně domova.

Uživatelům je stolování umožněno v denní místnosti, v případě pěkného počasí v zahradě DZR. Uživatelům, kteří nemohou nebo z různých důvodů nechtějí, dočasně nebo trvale docházet do denní místnosti je jídlo dováženo na pokoj v přenosných termoboxech (toto je vždy posuzováno individuálně).
Pokud zdravotní stav uživatele vyžaduje pomoc při podávání stravy je poskytována v rozsahu dopomoci s příjmem potravy či k nutnému kompletnímu krmení.

Venkovní stravování

Časové rozpětí podávání stravy:

Snídaně 7,30 – 8,30 hod.
Oběd 11,30 – 12,30 hod.
večeře (po – pá) 17,00 – 18,00 hod.
večeře (so, ne, svátek) 16,30 – 17,30 hod.
II večeře 19,30 – 20,00 hod.

Kantýna

V přízemí domova je pro klienty otevřena kantýna denně mimo víkend, nabízí sortiment potravin, lahůdek, nápojů a drogerie.

Provozní doba: Po – Pá 8:00 - 9.00 hod. 12:00 - 14:30 hod.

Stravovací komise

V domově je ustanovena stravovací komise. Svou činností se zaměřuje především na vhodnost a kvalitu stravy a úroveň stravování. Konečné schválení stravovacího lístku provádí vedoucí domova, vedoucí zdr. a oš. provozu, vedoucí stravovacího provozu, vedoucí kuchyně.

doprovod

Úkony péče

Při poskytování sociálních služeb respektujeme důstojnost a individualitu uživatele. Služby se poskytují pouze do výše postižení uživatelů, s důrazem na rozvoj jejich samostatnosti.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
- pomoc při podání jídla a pití
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu, ve vnějším a vnitřním prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další činnosti

 • Lékařská péče
 • Zdravotní péče
 • Péče o umírající

Služby zprostředkované

 • Kadeřnické a pedikérské - na objednání.
 • Prodejní-1-2x měsíčně, základní osobní ošacení a prádlo
 • Kaple DS a DZR
 • Knihovna DS, DZR, Šmidingerova knihovna
Vzpomínkový koutek

Aktivizační činnosti

V DZR klademe důraz na respektování zvláštních potřeb a zachování bezpečnosti, důstojnosti, udržení soběstačnosti a na podporu aktivit denního života a orientace uživatelů. Spektrum péče o uživatele začíná u zachování možnosti rozhodovat o svých věcech, úcty a respektu, podpory osobnosti, udržení všech dosud zachovaných schopností, snižování úzkosti.

Pro zlepšení a udržení psychické a fyzické kondice uživatelů poskytujeme individuální a skupinové terapie, tréninky paměti, nácvik postupů k zvládání běžných životních situací, společné pečení, arteterapie, muzikoterapie, vycházky, výlety, návštěvy kulturních a společenských akcí v zařízení i mimo zařízení,… Chceme spolupracovat s rodinami uživatelů a také dbát na další vzdělávání a kompetentnost personálu.

Metody práce s uživatelem s demencí


AKTIVITY

PROGRAMOVÉ AKTIVITY – klienty šetrně a systematicky vede k tomu, aby zachovávali určitý denní rytmus a aby se podíleli na činnostech takovým způsobem, který bude respektovat jejich přání a preference, ale který bude také co nejvíce podporovat udržení jejich soběstačnosti.

Přirozeným rytmem dne je:

 • hygiena
 • doba jídel – snídaně, svačina, oběd, večeře. je možné aby klienti byli nápomocni při přípravě jídel – mazání pečiva, při přípravě a prostření stolu, uklízení nádobí, popřípadě mytí hrnků na kávu),
 • doba spánku – ráno je potřeba klienty šetrně a postupně budit, odpolední spánek není potřeba dlouhý – ale vycházíme z potřeb klienta,
 • doba a druh činností

INDIVIDUALIZOVANÉ AKTIVITY – u klientů, kteří dle zdravotního stavu potřebují individualizovanou péči (ve fázi rozvinuté demence). Mohou se podílet na denních aktivitách, ale jsou častěji a dříve unaveni. Neprogramujeme ji den. Nabízíme pestré, ale jednoduché činnosti, snažíme se je vést k sebeobsluze.

ORIENTACE REALITOU

ORIENTACE REALITOU – používáme hodiny – čas, kalendář na viditelném místě – jaký je den a kolikátého, jaký je měsíc a rok, jaké je roční období, jasné nápisy, barevná označení, atd.

VALIDACE – úcta k člověku, přijetí a respekt jeho tématu. Pokud klient hovoří o svém blízkém, očekává ho a nechce se zapojovat do denních aktivit, neopravujeme ho, ale ani jeho názor nerozvíjíme. Hovoříme s ním o jeho blízkém, a zážitcích, které zažil s touto osobou a postupně přechází k dané aktivitě, na které předtím nechtěl pracovat.

KOGNITIVNÍ TRÉNINK - jedna z forem aktivizace, zábavy.

 • Atmosféra důvěry,
 • vhodné úkoly,
 • zpětná vazba,
 • pochvala klienta.

Používáme zejména cvičení využívající dlouhodobou paměť, která je u klientů relativně dlouho zachována, takže dosáhneme snáze úspěchu, pokud hledáme hlavní města jednotlivých zemí a podobně.

REMINISCENCE

REMINISCENCE – by měla být příjemným zážitkem a podporou lidské důstojnosti pro klienta s demencí

 • využíváme vzpomínek – pomůckou je kniha vzpomínek každého s klientů,
 • společně s klientem se rozpomínáme na věci pro něj důležité, vhodná je spolupráce s rodinou, jež nám poskytne jednak důležité informace o životě klienta, životní příběh, např. staré fotografie, oblíbené předměty, atd.
 • napomáhá nám to ke komunikaci s klientem
 • v rámci reminiscence se vracíme do mládí a středního věku klienta s demencí
 • reminiscenci používáme i ve skupinkách, kdy se hovoří o vojně, práci, jak jsme zlobili ve škole, první lásky apod. i pro tato setkání je důležitá znalost účastníků setkání, abychom nenarazili na bolestná či nepříjemná témata.
NAUČENÝ POSTUP

NAUČENÝ POSTUP – přiblížení postupů, které každému člověku s demencí individuálně vyhovují, a návodů, jak je zvyklý jednotlivé aktivity vykonávat (viz. Mapování dne). Tento popis zahrnuje co má klient rád a co nemá rád, jako je jeho denní rytmus apod. Tímto předcházíme zbytečným problémů, které se mohou projevit formou agresivity, neklidu, bloudění, atd.

Na základě praxe můžeme potvrdit, že zkušenosti rodinných příslušníků jsou pro nás cennou pomůckou.

KINEZIOTERAPIE 

KINEZIOTERAPIE – přispívá k udržení svalové síly a stability, ale je i dobrou prevencí problémového chování. Zařazujeme do denního rytmu různá cvičení, zejména v sede na židlích, vycházky, aj. Vždy jsou předvedena a komentována slovním doprovodem

Dokumenty

Název souboru Velikost souboru Download link
Žádost-DS-LZ-DOT.pdf 304.24 KB Stáhnout
Domov se zvláštním režimem - smlouva.pdf 301.06 KB Stáhnout
DS Sazebník poskytovaných služeb od 1.3.2023.pdf 124.71 KB Stáhnout
Domácí řád DZR alternativa pro uživatele.pdf 617.96 KB Stáhnout
Alzheimerova nemoc v rodině.pdf 1.22 MB Stáhnout
Dopis pro rodinu - kniha vzpomínek...pdf 196.22 KB Stáhnout
Sociální aspekty.pdf 2.46 MB Stáhnout
Jídelní lístek - únor.pdf 151 KB Stáhnout
Jídelní lístek DS Březen 2024.pdf 158.06 KB Stáhnout
Jídelní lístek DS Duben 2024.pdf 158.52 KB Stáhnout

Poslední akce

Reference content
Education

Kontakt

Dlouhý text

Adresa:
Rybniční 1282
386 01 Strakonice
Tel. recepce: 383 312 280

Odpovědný pracovník - vedoucí domova se zvláštním režimem: Ing. Jana Nevařilová
Tel. vedoucí: 383 312 281

Tel. sociální pracovnice: 383 312 293

dopravní spojení MHD

 • autobus č. 1, zastávka Švandy Dudáka, Jezárky
 • autobus č. 2, zastávka Sídliště, Švandy Dudáka